Tarnerov sindrom - hromozomopatija koja pogađa osobe ženskog pola

25. avgust 2023.

8 MIN


Cover Image for Tarnerov sindrom - hromozomopatija koja pogađa osobe ženskog pola
Sadržaj

Šta je Tarnerov sindrom?

Poznat i kao Tarnerova anomalija, to je retko genetsko oboljenje koje pogađa osobe ženskog pola. U osnovi, Tarnerov sindrom je hromozomsko stanje koje nastaje kada devojčica ima samo jedan X hromozom, umesto uobičajena dva X hromozoma (46,XX). Ova hromozomska aberacija rezultira nizom karakterističnih fizičkih promena i zdravstvenih stanja.

U većini slučajeva, hromozomski skup se nepravilno formira tokom razdvajanja hromozoma u ćelijama roditeljskih jajnih ćelija ili spermatozoida, čime se formira jajna ćelija sa samo jednim X hromozomom. Ovo se može dogoditi sporadično, bez obzira na nasledne faktore.

Razlog pojave Tarnerovog sindroma nije u potpunosti objašnjen. Ono što je sigurno je da sindrom nije posledica ponašanja i aktivnosti roditelja pre začeća i tokom trudnoće. Sindrom je najčešće rezultat genetske lutrije.

Tarnerov sindrom ne može da se spreči i nije moguće preduprediti njegov nastanak. Međutim, rano otkrivanje i upravljanje simptomima, mogu pomoći unapređenju kvaliteta života osoba pogođenih ovim sindromom. Lekari mogu pružiti podršku, pratiti razvoj i pružiti odgovarajuće terapije kako bi se prevazišli problemi povezani sa ovim sindromom.

Koji su uzroci Tarnerovog sindroma?

U većini slučajeva Tarnerovog sindroma, ova genetska greška nastaje tokom procesa zvane non-disjunkcija, gde se hromozomi ne dele pravilno tokom formiranja jajne ćelije. Kao rezultat toga, formira se jajna ćelija s odsutnim X hromozomom, a kada se ta jajna ćelija spoji sa spermatozoidom tokom oplodnje, rezultira embrionom s jednim X hromozomom (45,X).

U nekim retkim slučajevima, tokom embrionalnog razvoja, deo X hromozoma može se izgubiti ili deo genetskog materijala može biti oštećen, što dovodi do Tarnerovog sindroma.

Mozaički oblik Tarnerovog sindroma može nastati kada neka jajna ćelija ima odsutan X hromozom, dok druge imaju normalan broj hromozoma. Kada dođe do oplodnje, rezultirajući embrion može sadržavati kombinaciju ćelija s odsutnim i normalnim X hromozomom.

U retkim slučajevima, Tarnerov sindrom uzrok se ogleda u strukturalnim promenama X hromozoma, poput delecija, dupliciranja ili translokacija.

Da li je Tarnerov sindrom nasledan?

Važno je napomenuti da uzrok Tarnerovog sindroma obično nije povezan s genetskim faktorima roditelja i najčešće se javlja sporadično. Žene s Tarnerovim sindromom obično nemaju normalan reproduktivni kapacitet, ali moguće je da žene s mozaikom ili varijantama ovog sindroma mogu imati decu uz odgovarajuću medicinsku podršku. Lekari obično pružaju genetsko savetovanje roditeljima koji imaju dete s Tarnerovim sindromom ili su u riziku od prenosa genetskih promena na potomstvo.

Tipovi Tarnerovog sindroma

Postoje različite varijante Tarnerovog sindroma, a najčešće su:

Klasični Tarnerov sindrom (45,X)

Ovaj oblik Tarnerovog sindroma karakteriše odsustvo jednog od X hromozoma u svim ili većini ćelija organizma. Devojčice s ovim oblikom sindroma obično imaju kraći rast, doživljavaju problem sa neplodnošću i mogu imati karakteristične fizičke osobine, uključujući nisku kosu, širok vrh nosa i malu bradu.

Tarnerov sindrom mozaik

U ovom tipu Tarnerovog sindroma, neke ćelije u telu imaju odsutan jedan X hromozom, dok ga druge imaju normalno. Deo ćelija ima 45,X kariotip, dok drugi deo ima normalan kariotip. Simptomi i ozbiljnost mogu varirati u zavisnosti od procenta ćelija s odsutnim X hromozomom.

Varijanti sa delimičnim odsustvom X hromozoma (45,X/46,XX ili 45,X/46,XY)

Ponekad se može dogoditi da osoba ima kombinaciju ćelija s odsutnim X hromozomom i ćelija koje imaju normalan broj hromozoma. Ovo može rezultirati različitim simptomima i izazovima u razvoju.

Tarnerov sindrom sa strukturnim promenama X hromozoma

U retkim slučajevima, umesto potpune monosomije X, mogu se javiti strukturalne promene X hromozoma, poput delecija, dupliciranja ili translokacija, što takođe može doprineti simptomima Tarnerovog sindroma.

Simptomi Tarnerovog sindroma

Tarnerov sindrom povezujemo sa nizom simptoma, čija prisutnost i ozbiljnost može varirati od osobe do osobe.

  • Nizak rast: devojčice sa Tarnerovim sindromom obično imaju znatno niži rast u odnosu na svoje vršnjakinje.
  • Izostanak razvoja seksualnih karakteristika: Devojčice sa Tarnerovim sindromom mogu imati odlaganje ili izostanak razvoja sekundarnih seksualnih karakteristika, kao što su izostanak dojki ili menstrualnog ciklusa (amenoreja).
  • Vrat sa širokim dnom (nabor kože): Često se primećuje nabor kože na vratu koji se naziva "vrat sa širokim dnom" ili "nabor na vratu". Ovo je jedan od fizičkih znakova koji se često javlja kod Tarnerovog sindroma.
  • Otoci: Kod novorođenčadi sa dijagnostikovanim Tarnerovim sindromom, može se primetiti oticanje ruku i nogu. -Smanjenje masnog tkiva: Kod devojčica s ovim sindromom primetan je manjak masnog tkiva, što doprinosi mršavom izgledu.
  • Problemi sa srcem: Tarnerov sindrom može povećati rizik od srčanih problema, uključujući aortnu disekciju (ruptura arterije aorte) i srčane mane.
  • Problemi sa bubrezima: Kod pojedinih pacijentkinja se detektuju problemi s bubrezima, kao što je kongenitalna bolest bubrega.

tarnerov-sindrom

Simptomi mogu značajno varirati od osobe do osobe - pojedini simptomi mogu izostati, dok će drugi biti jače izraženi. Rano otkrivanje i pravilno upravljanje simptomima može pomoći u poboljšanju prognoze i kvaliteta života. Ako postoji sumnja na prisustvo ovog sindroma, važno je posavetovati se sa lekarom radi pravilne dijagnoze i planiranja odgovarajuće terapije.

Rani znaci i simptomi kod beba i dece

Tarnerov sindrom može pokazivati različite simptome kod beba i dece, a mnogi od njih mogu postati primetni tokom prvih godina života.

Nizak rast: Deca s Tarnerovim sindromom često imaju značajno niži rast u poređenju s vršnjacima. Ovaj nizak rast obično postaje primetan u ranom detinjstvu, naročito tokom prvih godina života.

Zakasneli razvoj govora: Mogu se primetiti određene poteškoće u razvoju govora, uključujući sporiji tempo sticanja govornih veština.

Problemi s učenjem: Deca s Tarnerovim sindromom mogu pokazivati određene poteškoće u učenju i školskom uspehu. Ove poteškoće mogu uključivati izazove u oblasti matematike i prostorne percepcije.

Problemi s društvenim interakcijama: Neki deo dece s Tarnerovim sindromom može iskusiti određene izazove u društvenim interakcijama i komunikaciji.

Problemi s bubrezima: Neke devojčice s Tarnerovim sindromom mogu imati problema s bubrezima, uključujući anomalije u strukturi bubrega ili povećan rizik od infekcija mokraćnog sistema.

Rana dijagnoza i intervencija mogu biti od suštinske važnosti kako bi se pružila odgovarajuća podrška u razvoju i upravljanju eventualnim zdravstvenim izazovima.

Simptomi koji se pojavljuju tokom adolescencije i odraslog doba

Simptomi Tarnerovog sindroma mogu se razvijati tokom adolescencije i odraslog doba, a neki od njih mogu postati primetni u kasnijim fazama života.

Nastavak problema s rastom: Nizak rast često ostaje karakteristična crta tokom adolescencije i odraslog doba. Osobe s Tarnerovim sindromom mogu imati potrebu za hormonskom terapijom rasta kako bi poboljšale visinu.

Problemi s reproduktivnim sistemom: Žene s Tarnerovim sindromom su obično neplodne. U adolescenciji, moguće je primetiti izostanak ili zakašnjenje u razvoju sekundarnih seksualnih karakteristika. U odraslom dobu, odsustvo menstruacije (amenoreja) je često prisutno.

Problemi s srcem: Osobe s Tarnerovim sindromom mogu biti podložne srčanim problemima, uključujući aortnu disekciju ili sužavanje aorte. Redovne kardiološke provere mogu biti deo praćenja zdravlja.

Osteoporoza: Smanjenje gustine kostiju (osteoporoza) može biti prisutno, što povećava rizik od fraktura. Adekvatan unos kalcijuma i vitamina D, kao i fizička aktivnost, mogu pomoći u održavanju zdravlja kostiju.

Problemi s tiroidnom funkcijom: Hipotireoza, ili smanjena funkcija štitne žlezde, može se javiti kod nekih osoba s Tarnerovim sindromom, što može izazvati umor, povećanje telesne mase i promene raspoloženja.

Poteškoće u učenju: Problemi u učenju, posebno u oblasti matematike i prostorne percepcije, mogu persistirati u odraslom dobu.

Problemi s društvenim interakcijama: Osobe s Tarnerovim sindromom mogu iskusiti određene izazove u društvenim interakcijama, s obzirom na poteškoće u učenju i socijalnoj prilagođenosti.

Problemi s bubrezima: Osobe s Tarnerovim sindromom mogu biti podložne određenim problemima s bubrezima, uključujući anomalije u strukturi bubrega ili povećan rizik od infekcija mokraćnog sistema.

Tarnerov sindrom mozaik: Ako osoba ima mozaički oblik Tarnerovog sindroma, gde ima kombinaciju ćelija s odsutnim i normalnim X hromozomom, simptomi se mogu razvijati različito u različitim delovima tela.

Pravilno praćenje zdravlja i redovne medicinske provere su od suštinskog značaja kako bi se pravovremeno identifikovali potencijalni zdravstveni izazovi i pružila odgovarajuća podrška. Lekar će prilagoditi plan lečenja prema individualnim potrebama svake osobe s Tarnerovim sindromom.

Kako se uspostavlja dijagnoza?

Dijagnoza Tarnerovog sindroma često se postavlja tokom detinjstva, ali može se potvrditi i u kasnijem životnom dobu. Proces dijagnostikovanja obično uključuje medicinske provere, genetske analize i saradnju između različitih stručnjaka.

Koraci koje lekar preduzima kako bi postavio dijagnozu Tarnerovog sindroma su:

Klinički pregled: Lekar će izvršiti temeljan klinički pregled kako bi identifikovao fizičke karakteristike povezane s Tarnerovim sindromom, uključujući nizak rast, širok vrh nosa, nisko postavljene uši, nisku liniju kose na vratu i druge.

Hormonska ispitivanja: Merenje nivoa hormona, poput hormona rasta, hormona štitne žlezde i hormona koji regulišu pubertet, može pružiti dodatne informacije o zdravstvenom stanju pacijenta.

Genetske analize: Analiza kariotipa, koja uključuje analizu hromozoma iz uzoraka krvi, može otkriti odsutnost ili nepotpunost jednog od X hromozoma. Ovaj postupak potvrđuje dijagnozu Tarnerovog sindroma i omogućava identifikaciju specifičnih genetskih karakteristika.

Ultrazvuk srca (ehokardiografija): Kardiološke provere, uključujući ultrazvuk srca, mogu se izvesti kako bi se isključili eventualni srčani defekti koji su česti kod osoba s Tarnerovim sindromom.

Radiološke studije: Radiološke studije, poput rendgenskih snimaka kostiju, mogu pružiti informacije o zdravlju kostiju i potvrditi eventualnu osteoporozu.

Hormonska terapija: Na osnovu dijagnoze, lekar može preporučiti hormonsku terapiju kako bi poboljšao rast i razvoj, kao i terapiju zamene hormona tokom adolescencije kako bi pomogao u postizanju odgovarajućeg seksualnog razvoja.

Važno je napomenuti da je rana dijagnoza i intervencija ključna za pružanje odgovarajuće podrške osobama s Tarnerovim sindromom. Nakon postavljanja dijagnoze, lekari će pratiti zdravstveno stanje pacijenta tokom vremena i prilagoditi terapiju prema individualnim potrebama svake osobe. Genetsko savetovanje takođe može biti korisno za porodice kako bi dobile informacije o naslednosti i mogućnostima lečenja.

Šta znači Tarnerov sindrom kariotip?

Kariotip je grafikon ili slika koji prikazuje kompletan skup hromozoma jednog organizma. Kariotip se obično dobija analizom hromozoma iz ćelija organizma, najčešće iz uzorka krvi. Ova analiza pomaže u identifikaciji broja, veličine i oblika hromozoma i može pružiti informacije o eventualnim genetskim promenama.

U kontekstu Tarnerovog sindroma, kariotip je ključna dijagnostička procedura. Žene s Tarnerovim sindromom imaju neobičan kariotip, gde jedan od X hromozoma može biti potpuno odsutan ili prisutan u delimičnom obliku. Klasičan kariotip za Tarnerov sindrom je 45,X, što znači da se radi o monosomiji X, odnosno nedostatku jednog X hromozoma.

Prilikom analize kariotipa, laboratorijski tehničari proučavaju uzorke hromozoma i identifikuju eventualne genetske promene. Ako se otkrije odsustvo jednog X hromozoma, postavlja se dijagnoza Tarnerovog sindroma. U nekim slučajevima, može se videti i mozaički oblik, gde su prisutne ćelije s normalnim kariotipom (46,XX) i ćelije s odsutnim X hromozomom (45,X).

Analiza kariotipa je ključna za postavljanje dijagnoze Tarnerovog sindroma i pruža temelje za razumevanje genetskog uzroka ove genetske bolesti. Važno je napomenuti da se ova analiza obično izvodi uz medicinsko praćenje i konsultacije s genetičkim savetnikom ili lekarom specijalistom za genetiku.

Tretman simptoma Tarnerovog sindroma

Tretman mora biti individualizovan i usmeren na rešavanje specifičnih zdravstvenih problema i simptoma koje pacijentkinja može imati. Ovaj sindrom nije izlečiv, ali pravilno upravljanje simptomima može značajno poboljšati kvalitet života žena sa Tarnerovim sindromom.

Uzimanje hormonske terapije može biti od suštinskog značaja za devojčice i žene sa Tarnerovim sindromom. Hormonska terapija može pomoći u podsticanju razvoja sekundarnih seksualnih karakteristika, regulaciji menstrualnog ciklusa (ako je to moguće), održavanju zdrave gustine kostiju i reproduktivnog zdravlja.

Ako postoji značajan problem sa rastom, mogu se primeniti hormoni rasta.

tarnerov-sindrom2

Osobe sa Tarnerovim sindromom, posebno one kod kojih su već primećeni srčani problemi, upućuju se na redovne kardiološke preglede i kontrole, kako bi se sprečio razvoj komplikacija.

Emocionalni i psihosocijalni izazovi su često problem za osobe kojima je dijagnostikovan Tarnerov sindrom. Pružanje podrške i psihosocijalne terapije je ključno u nastojanju da pacijentkinje prevaziđu te izazove.

U brigu o zdravstvenom stanju pacijentkinja često su uključeni brojni specijalisti, a sve u cilju ranog uočavanja i tretmana različitih zdravstvenih problema.

Porodice devojčica kojima je dijagnostikovan Tarnerov sindrom moraju biti informisane o simptomima i mogućim tretmanima.

Tarnerov sindrom i trudnoća: koje su mogućnosti za trudnoću za žene sa Tarnerovim sindromom?

Žene s Tarnerovim sindromom obično su neplodne zbog odsustva jednog od X hromozoma, koji je važan za normalan reproduktivni razvoj. Ipak, postoje određene opcije koje se mogu razmotriti kako bi se omogućila trudnoća ili postigla roditeljstvo.

Donacija jajnih ćelija: Žena s Tarnerovim sindromom može razmotriti donaciju jajnih ćelija od druge žene. Ova opcija omogućava ženi s Tarnerovim sindromom da nosi trudnoću i iskusi materinstvo, iako neće genetski biti povezana s detetom.

Donacija embriona: Donacija embriona može biti opcija za ženu. To podrazumeva da žena prima embrion koji je stvoren od jajne ćelije i spermatozoida drugih osoba.

Vantelesna oplodnja (IVF) sa surogat majkom: Žena s Tarnerovim sindromom može koristiti IVF postupak sa svojim jajnim ćelijama i spermatozoidima partnera, a zatim implantirati embrion u telo surogat majke koja će nositi trudnoću.

Usvajanje: Za žene koje ne mogu ostvariti biološko roditeljstvo, adopcija je jedna od mogućnosti koja omogućava životu da postane roditelj. Ovo je emotivna i zadovoljavajuća opcija koja pruža dom i ljubav detetu koje ne bi imalo biološke veze s roditeljima.

Hormonska terapija: U nekim slučajevima, žene s Tarnerovim sindromom koje imaju deo funkcionalnog jajnika mogu razmotriti hormonsku terapiju kako bi poboljšale svoje reproduktivne mogućnosti. Međutim, ova opcija može biti ograničena i individualno varirati.

Pre nego što se donese odluka o želji za trudnoćom, važno je da se žena konsultuje s medicinskim timom kako bi razgovarala o svojim opcijama i mogućim rizicima.

Da li Tarnerov sindrom utiče na dužinu života pojedinca?

Uz Tarnerov sindrom dužina života može značajno varirati i zavisi od različitih faktora, uključujući pravovremenu dijagnozu, upravljanje zdravstvenim izazovima i opšte zdravstveno stanje. Uopšteno govoreći, većina osoba s Tarnerovim sindromom ima normalnu dužinu života uz odgovarajuću medicinsku podršku.

Međutim, osobe sa Tarnerovim sindromom mogu biti podložne određenim zdravstvenim rizicima i izazovima, koji mogu uticati na dugovečnost. Neki od potencijalnih zdravstvenih aspekata koji mogu doprineti dužini života uključuju:

  • Osobe s Tarnerovim sindromom mogu imati povećan rizik od određenih srčanih problema, poput suženja aorte.
  • Smanjenje gustine kostiju (osteoporoza) može povećati rizik od fraktura i drugih zdravstvenih komplikacija.
  • Osobe s Tarnerovim sindromom mogu biti podložne problemima s bubrezima.

Mnoge osobe sa Tarnerovim sindromom vode srećne, ispunjene živote i ostvaruju normalnu dužinu života uz odgovarajuću podršku. Redovne medicinske provere i pravovremene intervencije ključne su kako bi se adekvatno upravljalo potencijalnim zdravstvenim izazovima i osiguralo zdravlje i dobrostanje pojedinca.

Važno je da se tretman Tarnerovog sindroma individualizuje prema specifičnim potrebama svake pacijentkinje, uzimajući u obzir faktore kao što su uzrok, simptomi i zdravstveno stanje. U odrasloj dobi, osobe pogođene Tarnerovim sindromom nastavljaju saradnju sa specijalistima iz različitih oblasti, kako bi simptome držale pod kontrolom.

Ukoliko je članu vaše porodice dijagnostikovan ovaj sindrom i u potrazi ste za najboljom zdravstvenom negom, unesite pojam “Tarnerov sindrom” u prostor za pretragu na platformi Hipokratija. Svoje iskustvo slobodno podelite sa Hipokratija zajednicom, jer na taj način pomažate drugima koji se suočavaju sa istim zdravstvenim problemom.

Hipokratija

Za predstavnike ustanovaArrow RightBlogArrow RightUstanoveArrow RightSpecijalizacijeArrow RightIskustvaArrow Right